مراکز درمانی و بیمارستانهای طرف قراردادبیمه تکمیلی(خدمات بستری)
 
 
  لیست معرفی نامه های در جریان و هزینه های قطعی بیمه شده
 
  لیست شعب شرکت آتیه سازان حافظ
 
لیست نمایندگی های شرکت آتیه سازان حافظ